Mr Thiru Munsamy(Senior Librarian

Tel : +2731- 2607351

Cell : 0828232208

Email – munsamyt@ukzn.ac.za

Mr Siya Narie (Assistant Archivist)

Tel : +2731-2607350)

Email – narieed@ukzn.ac.za